Image

توجـــه توجـــه


کم جا تشک برای حمایت از قشر آسیب پذیر اقدام به اهداء تشک رایگان به افراد واجد شرایط نموده است ، لطفا فرم مربوط را پر کرده تا ما را در این امر خداپسندانه یاری نمایید