چگونگی جا به جایی تشک

تشـک های کم جـا بـا هـدف راحتـی، آسـایش و طـول عمـر بیشـتر بـه شـکل دو طرفـه رویـه دوزی شـده اسـت، لـذا جهـت افزایـش عمـر تشـک و همچنیـن ثابـت نگـه داشـتن کیفیـت و میـزان خـواب، تشـک خـود را بـه صـورت دوره ای سـر و تـه و سـپس پشـت و رو کنیـد.